قشنگ ترین میز تلویزیون از دید شما کدام است ؟
1 15.61%
27 15.61%
2 8.09%
14 8.09%
3 5.78%
10 5.78%
4 32.37%
56 32.37%
5 4.62%
8 4.62%
6 5.78%
10 5.78%
7 8.09%
14 8.09%
8 5.78%
10 5.78%
9 8.67%
15 8.67%
10 5.20%
9 5.20%
مجموع: 173 رای 100%